Alfapass als organisatie

Alfapass als organisatie

Over Alfapass

Gezien het belang voor de ganse havengemeenschap hebben ALFAPORT Antwerpen en CEPA, als vertegenwoordigers van deze gemeenschap, samen met SEAGHA hun schouders onder het project gezet en hebben zo de vennootschap ALFAPASS opgericht. Deze nieuwe organisatie staat in voor de basisinvestering, het uitgeven van de ID-kaart en eveneens voor het uitbaten en beheren van het kaartsysteem.

De Alfapass-kaart zelf wordt bekostigd door de aanvrager en is vijf jaar geldig. De kaart biedt de regelmatige bezoeker het voordeel dat hij in de haven veel vlotter behandeld wordt dan een occasionele bezoeker die niet over de Alfapass-kaart beschikt.

De initiatieven ter beveiliging van de transportketen zijn sinds 9/11 in een stroomversnelling terecht gekomen, niet enkel in de luchtvaartsector, echter ook in de scheepvaart. Wat dit laatste betreft wordt zowel gekeken naar de beveiliging van schepen als naar de beveiliging van haventerminals.

Waarom werd Alfapass opgericht?

Mede als gevolg van de aanslagen van 11/9, werden er ook in de maritieme wereld heel wat maatregelen genomen om schepen en haveninstallaties te beveiligen tegen terrorisme.

Enkele voorbeelden:

– CSI (Container Security Initiative)
– Megaports Initiative
– ISPS-Code (International Ship and Port Facility Security Code)

De ISPS-Code, uitgevaardigd door IMO (International Maritime Organization) en omgezet in een bindende Europese Verordening (Verordening 725/2004), schrijft o.a. voor dat alle watergebonden terminals een toegangscontrole dienen te organiseren. Op Belgisch niveau heeft men bovendien bepaald dat er ook een registratie dient te gebeuren van alle personen die toegang krijgen tot een terminal.

Om te vermijden dat deze voorgeschreven formaliteiten zouden leiden tot wachttijden aan de gates van de haventerminals, dienen deze zoveel mogelijk geautomatiseerd te gebeuren. Om de hinder van de havengebruikers verder te beperken is bovendien één uniform systeem voor alle haventerminals dé oplossing.

Daarom heeft de havengemeenschap, vertegenwoordigd door Alfaport Antwerpen, beslist om samen met Cepa en Seagha de coöperatieve vennootschap Alfapass op te richten, die instaat voor de ontwikkeling van een uniform ID-systeem voor de Antwerpse haven.

Wat doet Alfapass?

Alfapass cvba staat in voor de aanmaak en de verdeling van de elektronische ID-kaarten en beheert eveneens de gemeenschappelijke database. De individuele deelnemende terminals staan echter zelf in voor het toekennen van toegangsrechten, het installeren van leesapparatuur, …

De technische vereisten waaraan deze leesapparatuur dient te voldoen, worden beschreven in de “white paper” van Alfapass. Deze wordt u op eenvoudige aanvraag doorgemaild.

Alfapass en de terminaloperator

Eén van de aspecten van de toegangscontrole van de Port Facilities is de unieke identificatie van personen. Om te vermijden dat personen die regelmatig op verschillende havenfaciliteiten aanwezig moeten zijn (de zogenaamde frequente bezoekers) voor elk bedrijf een ander toegangsbewijs dienen voor te leggen, is één overkoepelende ID-kaart de oplossing.

Volledige zekerheid heeft men niet echt, maar men schat het aantal frequente bezoekers op zo’n 20 à 30.000. Hierin zijn begrepen: 8.000 havenarbeiders, 10 à 15.000 vrachtwagenbestuurders, het personeel van de port facilities en de andere frequente bezoekers zoals waterklerken, kaai-expediteurs, shipchandlers, dokloodsen, scheepsagenten,…

De terminaloperator heeft met dit systeem een volledig zicht van iedereen die zich op de terminal bevindt, wat uiteindelijk het doel is van de ISPS-code, en ook bv. bij een evacuatie letterlijk van levensbelang kan zijn.

Het is in dit opzicht uiterst belangrijk te benadrukken dat de Port Facilities ten allen tijde zelf verantwoordelijk blijven voor de toekenning en het beheer van de toegangsrechten tot hun accommodaties. Zelfs voor die bedrijven die gebruik wensen te maken van een centraal toegangscontrole-systeem, zal het beheer van de toegangsrechten tot hun exclusieve verantwoordelijkheid behoren.